Extc.cz - Drogová internetová poradna
INTERNETOVÁ PORADNA

Nové drogy a rizika

Cílem tohoto textu je vysvětlit co jsou to nové psychoaktivní látky označované také jako designer drugs, research chemicals nebo legal highs (dle kontextu) a upozornit na možná rizika jejich užívání v kontextu zdraví a práva.

Jedná se o nové druhy psychoaktivních látek, které jsou vytvořeny tak, aby měly podobné nebo upravené účinky jako známé drogy. Vyrábějí se v laboratořích skrze změny ve strukturách již známých látek tak, aby bylo dosaženo specifických psychoaktivních účinků. Někdy se vytvářejí proto, aby se svým složením a chemickou strukturou odlišily od známých a regulovaných psychoaktivních látek a vyhnuly se tak zákonům, které omezují jejich užívání. Z toho důvodu se na trhu také často prodávají pod různými zavádějícími názvy a účely. Běžně se v českém kontextu můžeme setkat s prodejem syntetických katinonů pod krycím názvem koupelová sůl (salt baths) nebo stimulantů jako hnojiva pro rostliny (plant food) apod. Příkladem toho, jak funguje obchod s designer drugs může být i kauza z roku 2024 ohledně zákazu prodeje a distribuce HHC, které v podstatě okamžitě na pultech nahradilo HHC-P, jako látka s podobným složením a účinky, která však nepodléhá zavedené regulaci. Snad každý v té době zaznamenal jejich přítomnost, ať už prostřednictvím množících se automatů a malých krámků, kde jsou tyto látky široce dostupné v různých variantách (bonbony, jointy, vape apod.) nebo v rámci veřejné debaty o jejich rizicích a požadavcích na jejich omezení či zakázání. 

Jako nové psychoaktivní látky jsou nejčastěji upravovány a distribuovány látky ze skupiny syntetických kanabinoidů, stimulantů, halucinogenů, syntetických opioidů, hypnotik či sedativ a v menší míře také ze skupiny disociativ. O konkrétních látkách více zde. Obrázek níže zachycuje také procentuální zastoupení výše zmíněných skupin psychoaktivních látek mezi jejich uživateli.

(UNOCD,  Early Warning Advisory on NPS, 2023)

 

Obecná rizika a doporučení

Nové psychoaktivní látky mohou být velmi nebezpečné, protože jejich účinky nejsou vždy dobře prozkoumané a mohou mít i řadu nežádoucích vedlejších účinků. Složení a chemická struktura těchto látek se mohou rychle měnit (mimo jiné kvůli obcházení zákonů), což komplikuje sledování účinků a rizik a také regulaci jejich užívání. 

 • Rizika se zvyšují s užitím větších dávek a při kombinování s jinými psychoaktivními látkami.

 • Účinky a rizika nejsou dostatečně známá, stejně tak jako složení a tedy i dávkování dané látky. Většina zdrojů, které o těchto látkách máme k dispozici, nejsou zcela objektivní. Zejména se jedná o subjektivní popisy uživatelů.

 • Absence relevantních výzkumů.

 • Není zcela prokázán dopad na vznik drogové závislosti.

 • Není zcela prokázán dopad na vznik latentní psychózy.

Obecná doporučení vedoucí k minimalizaci rizik spojených s užíváním designer drugs:

 • Pokusit se pokud možno co nejvíce ověřit zdroj a obsah látky.

 • Nekombinovat je s jinými drogami včetně alkoholu, ani s jinými látkami včetně léků.

 • Užívat vždy menší dávku a počkat na účinek.

 • Nejbezpečnější způsob užití je orálně.

 • Šňupání a nitrožilní aplikace s sebou nesou riziko přenosu infekčních chorob (např.: žloutenky typu C nebo HIV) a poškození nosní přepážky nebo žilního systému.

 • Mít na blízku spolehlivou (střízlivou) osobu, která je schopna zajistit pomoc, popř. přivolat rychlou záchrannou pomoc.

 • Neřídit motorová ani jiná vozidla pod jejich vlivem.

Zákon a nové psychoaktivní látky

Vzhledem k tomu, že některé nové psychoaktivní látky mohou být podobně rizikové jako již známé drogy, existuje obecně snaha s nimi nakládat z hlediska zákona ve stejném režimu jako s již známými nelegálními drogami. Pro přehled, jak se zákon dívá na konkrétní látku, slouží seznamy návykových látek (dané nařízením vlády). Tyto seznamy bývají průběžně aktualizovány, jelikož se objevují neustále nové varianty psychoaktivních látek.

Pokud se látka nachází na seznamech návykových látek, legislativa ČR na ni nahlíží následovně. Samotné užívání není trestným činem ani přestupkem, nicméně různé způsoby nakládání s ní jako držení, prodej a podobně jsou nezákonné a mohou být stíhány jako přestupek nebo trestný čin (více v článku Právní poradny APAS).

Pokud se látka nenachází na seznamech návykových látek, nakládání s ní pro vlastní potřebu není v ČR nijak postihováno. Na druhou stranu to neznamená, že by jakékoli nakládání s látkou bylo legální. Pokud člověk s látkou nakládá ve vztahu k třetím osobám, může na to být pohlíženo jako na šíření toxikomanie. V případě šíření toxikomanie totiž zákon neoperuje se seznamem návykových látek, ale bere v potaz obecnou širší definici návykové látky. Možný postih zároveň může vyplývat při obstarávání látky ze zahraničí. Látka může putovat přes různé státy, jejichž právní úprava může být různá. 

Nové psychoaktivní látky mohou být právně rizikové v řadě specifických situací bez ohledu na jejich zařazení na seznamy návykových látek. Např. téma silniční kontroly a posuzování řízení pod vlivem zpracováváme v samostatném článku. Další případy a dopady do různých oblastí života doporučujeme individuálně konzultovat v rámci naší poradny, případně s právníkem (Právní poradna APAS).

Seznam návykových látek bývá průběžně doplňován (formou novely nařízení vlády o seznamech návykových látek). Zároveň je v jednání návrh, který by k psychoaktivním látkám přistupoval novým způsobem. Navrhuje, aby stát méně nebezpečné drogy nezakazoval, ale reguloval, což lze považovat za revoluční přístup k této problematice. Stanovil by nově tzv. psychomodulační látky, které by byly dostupné pouze dospělým a zároveň by k nim byl zamezen přístup dětem a mládeži (u některých látek v současnosti dostupných dokonce zpřísněn). Navrhuje i zrychlení procesu prozkoumání a případného zákazu nové potenciálně nebezpečné látky. Návrh upravuje také další oblasti týkající se psychoaktivních látek.

 

Zdroje:

https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-zaostreno/nove-psychoaktivni-substance/

https://poradna.asociace.org/pravni-informace/pravni-postih-za-uzivani-a-drzeni-drog/ 

https://regulacekonopi.cz/documents/204/Regulace_trhu_s_konop%C3%ADm_-_dopadov%C3%A1_studie_ebook.pdf

https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/06_Regulace_AT_Mrav%C4%8D%C3%ADk.pdf

https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS

https://www.drogy-info.cz/article/novinky-nms/narizeni-vlady-c.-52-2024-sb.-bylo-vyhlaseno-ve-sbirce-zakonu/ 

 

 

Článek pouze obecně shrnuje dostupné informace, konkrétní případy se mohou lišit. Vždy doporučujeme jejich individuální konzultaci. Upozorňujeme, že závazné je vždy pouze znění uvedené v právních předpisech, vysvětlení v článku je informativní.

Aktualizováno květen 2024.

Aktuality

01.01.2024
Sleduj nás na FB či IG!

Veškeré další zajímavosti a aktuality týkající se nás nebo světa kolem psychoaktivních látek...

Více ...
11.06.2023
Konec zahřívanému tabáku s příchutí

Prezident Petr Pavel tento týden podepsal novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která mimo ji...

Více ...
02.06.2023
Chemsex – proč je to takový trend?

Jaké jsou dopady chemsexu na život? Hrozí rozvinutí závislosti? Již tuto sobotu 3.6.2023 můžete p...

Více ...
19.04.2023
Přednášky zdarma

Přijďte se dozvědět informace od zkušených odborníků na rozličná témata. Přednášku můžete navštív...

Více ...
22.03.2023
Jakými způsoby se dá užívat?

Chcete se dozvědět víc o způsobech užívání návykových látek? Nebo jak užívat s co nejmenšími rizi...

Více ...
Všechny aktuality