Pervitin (metamfetamin)

Pervitin patří mezi budivé aminy. Má bohatou historii jako lék proti únavě, narkolepsii, nadměrné chuti k jídlu nebo jako látky zneužívané armádou pro vyšší výkon bojových jednotek. V České republice je pervitin nejrozšířenější drogou s nepřijatelným společenským rizikem. Aplikuje se ústy, šňupáním, kouřením nebo nitrožilně. Běžné dávky se pohybují od 50 do 250 mg. Literatura však popisuje užívání denních dávek nad 1 g. Účinek nastupuje u nitrožilní aplikace ihned, u šňupání cca za 5 - 10 minut, při aplikaci ústy do 1 hodiny. Hlavní příznaky užití pervitinu mizí za přibližně 8 - 24 hodin. Z těla se vylučuje močí z velké části nezměněn po řadu dní (v moči se objevuje již za 20 minut po užití). Pervitin, resp. metamfetamin (chemicky pravotočivý fenylmethylaminopropan), má v čisté podobě formu mikrokrystalického bílého prášku, bez zápachu, hořké chuti.

Účinky

Výrazně stimulující účinek na nervovou soustavu, zřetelně ovlivňuje motoriku, ale i psychické funkce, užití vede k euforii, snižuje únavu, navozuje stereotypní chován, působí nechutenství. Při šňupání dochází k silnému pálení nosní sliznice a hrtanu. Pervitin uvolňuje v těle zásoby energie, zvyšuje výkonnost celého organismus až k hyperaktivitě. Urychluje psychomotorické tempo, způsobuje motorický neklid (mimovolné záškuby svalů, třes nohou, chvění aj.) - typická je "vykroucenost". Metamfetamin zvyšuje krevní tlak a tep, stoupá dechová frekvence a tělesná teplota. Zorničky jsou rozšířené. Ustupuje pocit únavy, organismus pracuje s vypětím sil až do vyčerpání.

Při předávkování se uživatel potí, má horečku, sucho v ústech, závratě (způsobené náhlým poklesem krevního tlaku), může pociťovat bolest na hrudi, a někdy může upadnout do bezvědomí.

Pervitin urychluje tok myšlenek, často na úkol kvality (hlavně při opakovaném užití), zvyšuje pozornost a soustředěnost, odstraňuje zábrany. Vyvolává euforii, pocit sebejistoty a rozhodnost (detailní vysvětlení pohledem neurofyziologie najdete v této prezentaci).

Uživatel nemá potřebu spánku, může vyvolat úzkost, někdy zvětšuje trému, požití může vést k agresivitě a přecenění vlastních limitů. Po odeznění účinku se dostavuje tzv. "dojezd", stav podobný kocovině s převládajícím celkovým vyčerpáním, depresí, únavou, netečností, podrážděností, bolestí kloubů. Po delší "jízdě" (několikadenní opakované užití) není výjimečný 20 - 30 hodinový spánek přerušovaný krátkými epizodami bdění s enormní chutí k jídlu. Dané vedlejší účinky mohou v extrémních případech trvat až cca 2 týdny.

Jako následek dlouhotrvajícího užívání hroží nebezpečí organického poškození mozku doprovázeného demencí (asi u 10 % zemřelých závislých byly nalezeny změny na struktuře mozkové tkáně). Závislý bývá neklidný, pociťuje napětí, úzkost, podrážděnost (až agresivitu), poruchy spánku, panikaření, nevolnost, zvracení, sucho v ústech. Při dlouhodobém užívání se dostavuje značný úbytek na váze (pervitin snižuje chuť k jídlu), imunitní systém je oslabený, objevuje se třes, vyrážka, vypadávání zubů, bolesti srdce (poruchy srdečního rytmu), kloubů a žaludku (může dojít až k protržení žaludeční stěny), zvýšení šlachových a okosticových reflexů, široké nereagující zorničky, krvácení v plicích, játrech, slezině.

Psychické komplikace

Neklid, strach, deprese, psychóza, vztahovačnost, podezíravost, chorobná žárlivost, stavy zmatenosti. Mohou se objevit poruchy paměti a soustředění. Dlouhodobá konzumace (ale i jednorázová vysoká dávka) může vést k toxické psychóze (mnohdy jsou její účinky těžko odlišitelné od schizofrenie), která se rozvíjí pozvolna, začíná vztahovačností, silnými stavy úzkosti a halucinacemi, zpočátku si je uživatel uvědomuje, posléze náhled obvykle mizí. Záleží na momentálním stavu postiženého: chybí-li mu kontakt s realitou či má-li suicidální myšlenky, je to důvod k psychiatrické léčbě.

Hlavní rysy rovinuté toxické psychózy u uživatelů pervitinu jsou:

  • paranoidní domněnky, že uživateli chce někdo ublížit,
  • zřetelné ovlivnění nálady,
  • zrakové, sluchové a hmatové halucinace (nejčastější jsou zrakové halucinace)

Dlouhodobým dopadem užívání metamfetaminu bývá vznik závislosti. Pervitin sice nevyvolává fyzickou závislost, ale "jen" závislost psychickou, která se vyznačuje "bažením" po dané látce, resp. po jejím účinku. Je třeba si uvědomit, že psychická závislost je v zásadě vážnějším následkem než závislost fyzická, protože zatímco fyzické závislosti je možné se zbavit relativně krátkým pobytem na detoxikační jednotce, psychická je důvodem delší a náročnější léčby.

Riziko a rychlost vzniku psychické závislosti na pervitinu je obrovské. Dochází k rychlému vzestupu tolerance (pro dosažení stejnéo účinku je třeba při dalších užitích vyšší dávku) až k "psychotickým" dávkám. Uživatel MET může mít delší dobu dojem (a přesvědčovat sebe i okolí), že má "drogu pod kontrolou".

Odvykání se standardně děje v několika fázích. Bezprostředně po vysazení se dostavuje únava, často několikadenní spánek přerušovaný bdělostí s enormní chutí k jídlu a příjmem velkého množství potravy. Objevují se bizarní či nepříjemné sny, dostavuje se deprese, úzkost, svět se abstinujícím jeví bezútěšně šedivý, nudný, mohou se dostavit sebevražedné myšlenky. V další fázi se abstinující mírně zotavuje, je více odpočatý, nasycený, velmi často poté přichází bažení po droze (craving). Vzhledem k zlepšené tělesné kondici tak existuje riziko tzv. relapsu (znovuužití). Přetrvává depresivní prožívání, dostavuje se podrážděnost, někdy se vyskytují poruchy spánku. Může trvat řádově dny až týdny.

Následuje fáze mírnějších obtíží, deprese postupně odeznívá, touha po aplikaci pervitinu slábne (někdy se však dostavuje v neztenčené síle). Obyčejně trvá několik týdnů až měsíců (vše je velmi individuální).

Tělesné komplikace

Pravidelné užívání pervitinu představuje zátěž pro celý organismus, stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Organismus je po celou dobu účinku připraven na vrcholový výkon, což se sníženou chutí k jídlu vede k velmi rychlému zhubnutí, někdy i o více než 10 kg za měsíc a celkové tělesné devastaci. Zotavení se z takového stavu je dlouhodobější záležitostí, tělo se může dostat do původní kondice i za několik měsíců abstinence. Návrat k původní hmotnosti po krátkodobém užívání je přibližně stejně rychlý jako její úbytek, což by mohlo být varováním pro ty, kteří chtějí tímto způsobem hubnout.

Zdravotní škody (kouření)

Kouření pervitinu je asi nejméně nebezpečný způsob užití. Má nízké riziko předávkování. Přenos nemocí je de facto vyloučen - nedochází ke kontaktu s krví. Při kouření vdechované výpary přechází přes plicní kapiláry rovnou do krve, takže účinek je okamžitý, stejně jako u nitrožilní aplikace.

Zdravotní škody (šňupání)

Šňupání je méně rizikový způsob užití než injekční užívání, je při něm např. menší pravděpodobnost předávkování. Šňupnutý pervitin přechází do krve pomaleji než injekční aplikací nebo kouřením. Tzv. nájezd je pomalejší. Pervitin působí negativně na sliznice a nosní přepážku, takže šňupající jsou náchylní k infekcím horních cest dýchacích. Může dojít k nevratnému zničení nosní sliznice, v oblasti nosu se mohou objevit i nekrózy (odumřelá tkáň). Poškozená sliznice může být bránou pro přenos žloutenky „C" a jiných onemocnění, zvláště použije-li se jedno šňupátko (brčko) s osobou nakaženou. Zároveň hrozí postižení či ztráta čichu.

Zdravotní škody (injekční aplikace)

Nejhorší myslitelná varianta užití. Riziko předávkování je vysoké, stejně tak krevní přenos nemocí je velmi pravděpodobný. Při nedodržování základní hygieny hrozí riziko kožních a žilních infekcí, které neléčené mohou vyústit v celkovou otravu organismu a smrt.

Kombinace pervitinu s jinými psychoaktivníni látkami a jejich účinky

  • pervitin + alkohol - hrozí otrava alkoholem, protože necítíte množství vypitého alkoholu
  • pervitin + marihuana - marihuana zesiluje účinek pervitinu, takže účinky jsou dopředu těžko odhadnutelné
  • pervitin + MDMA - pervitin potlačuje účinky MDMA, navíc tato kombinace silně narušuje krevní oběh a tělo ztrácí velké množství těkutin. Hrozí riziko přehřátí a dehydtrace.
  • pervitin + kokain - hrozí vysoké riziko narušení krevního oběhu, zesilují se nežádoucí účinky (např. potíže se srdcem a krevním tlakem)
  • pervitin a barbituráty (léky na spaní) - může vést k zhroucení krevního oběhu
  • pervitin + léky (IMAO antidepresiva) - tato kombinace ohrožuje život, riziko serotoninového syndromu!

Co potřebujete vědět pokud se rozhodnete užít pervitin (principy harm reduction)

Pokud trpíte úzkostí, máte psychické problémy, problémy se srdcem, s vysokým krevním tlakem, nebo trpíte poruchami funkce štítné žlázy, nikdy neexperimentujte s pervitinem. Na prvním místě myslete na své zdraví.

Po požití pervitinu dbejte na správnou životosprávu. Důležitý je příjem vápníků (vhodné jsou banány, rajčata, vlašské ořechy atd.). Je důležité nezapomenout na dostatečné přísun tekutin (nejlépe s vitamíny, vhodné jsou např. džusy). Berte pervitin je tehdy, pokud se cítíte dobře. Dbejte na to, abyste si během účinku pervitinu občas odpočinuli. Pauze si předem naplánujte a dodržujte, vyvarujete se tím mj. i přehřátí a následnému kolapsu organismu.

Pokud u vás pervitin vyvolává chuť na sex, buďte odpovědní a vždy se chraňte (např. kondomem či jinými antikoncepčními prostředky). Dávejte pozor, od koho a co kupujete. Na černém trhu je pervitin k dostání i se zabarvením do žluta či do fialova, protože obsahuje zbytky látek požívaných při domácí výrobě. Pervitin s takovýmto zabarvením silně zvyšuje zdravotní rizika pro uživatele.

Užívejte nízké dávky metamfetaminu, obsah látky a jiných příměsí nelze odhadnout dopředu.

Rozhodně nedoporučujeme řídit pod vlivem pervitinu. Buďte zodpovědní, váš mozek pod jeho vlivem reaguje jinak než za střízlivého stavu, pod vlivem pervitinu můžete být agresivní, můžete se přeceňovat.

Při šňupání vždy používejte své vlastní věci k aplikaci a nikomu je nepůjčujte. Pervitin nadrťte co nejvíce nadrobno - čím větší jsou krystalky, tím větší hrozí riziko rychlého poškození nosní sliznice. Nos je vhodné po užití propláchnout roztokem 1 lžíce mořské soli na 1/4 l. teplé vody.

V žádném případě nedoporučujeme užívat MET nitrožilně, méně rizikovější je užití ústy (v kapsli), kouření nebo šňupání.

Nitrožilní užívání s sebou nevyhnutelně přináší celou řadu dalších problémů. Ty se dají jen zmírnit, nedá se jim vyhnout. Když se i přes to rozhodnete pro nitrožilní aplikaci, dodržujte následující zásady. Místo vpichu je nutné předem vydezinfikovat vatou napuštěnou alkoholem (kvůli zabránění vzniku hnisavých zánětů neboli abscesů, z nichž se může vyvinout otrava krve). Případné abscesy je třeba nechat rychle ošetřit lékařem. Vždy používejte čisté, a pokud možno i nové "nádobíčko" (vpich pak není tolik bolestivý a neničí tolik kůži a žíly).

Jehly ani stříkačky nikdy s nikým nesdílejte a stejně tak s nikým nenatahujte pervitin ze stejné lžíce. Vždy používejte čistou lžičku a sterilizovanou nebo čerstvou vodu, měňte filtr. V opačném případě hrozí nebezpečí infekce (HIV, žloutenky, bakterií, plísní atd.). Obzvláště nebezpečná místa pro vpich jsou žíly na krku, slabiny, chodidla. Při IV aplikaci je důležité dodržovat napíchnutí ve směru srdce, jinak se poškozují chlopně žil. Po natáhnutí krve do stříkačky zkontrolujte její barvu. Je-li tmavá, napíchli jste žílu. Je-li však světlá nebo se obsah stříkačky "zpění", znamená to, že jste napíchli tepnu. V takovém případě je nutné jehlu okamžitě vytáhnout, ale při vytahování místo netisknout.

Historie

O amfetaminech ví věda od roku 1887. Ve třicátých letech měly sloužit jako medicínský preparát při léčbě opiátových závislostí. Následovaly četné pokusy s jejich budivými účinky. Po dlouhodobém užívání se však objevily amfetaminové psychózy a od obojího se upustilo. První zmínka o zneužití drogy pochází z roku 1937, kdy amfetaminy užívali studenti Minnesotské univerzity ve snaze zabránit únavě a zlepšit své studijní výsledky. Historie pervitinu nebyla nijak humánní. Říká se, že jej vyvinuli nacisté během 2. světové války jako speciální stimulant pro vojáky v bojových akcích. Pak prý putoval do Japonska, kde jej jako povzbuzovadlo užívali piloti kamikadze.

Literatura:

Kalina, K. et al.: Drogy a drogové závislosti mezioborový přístup. Praha: NMS-Úřad vlády ČR.

Chill2real, pervitin, edukační flyer

Safer party, edukační flyer

www.edekontaminace.cz